Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Weronika Gryckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Verikontravel z siedzibą we Wrocławiu  dalej zwana Administratorem.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Pod nr tel: 514 900 069
Pod adresem e-mail: verikontravel@gmail.com

Jakie obowiązki ma Administrator w odniesieniu do Twoich danych
osobowych?

 1. Administrator zbiera Twoje dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i przetwarza je zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. („RODO”) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 2. Twoje dane osobowe Administrator zbiera jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 5. Administrator ułatwi Tobie, na każde Twoje żądanie wykonanie prawa dostępu do Twoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do poinformowania o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania, do przenoszenia danych, do wyrażenia sprzeciwu, do wyrażenia woli braku podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. dane osobowe, czyli np. Twój adres IP zbierane za pomocą tzw. plików cookies mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych nakierowanych na optymalizację preferencji użytkownika strony, jeżeli takie dane zostaną przez te pliki pobrane,
 2. dane osobowe zebrane na podstawienie wypełnienia przeze Ciebie i przesłania Administratorowi formularza kontaktowego w celach kontaktowych i informacyjnych, w tym przesłania oferty usług Administratora
 3. dane osobowe wskazane w punkcie b) mogą być przetwarzane przez Administratora w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie, szczególnie RODO, do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Verikontravel

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • przekazywanie danych osobowych do Verikontravel  Weronika Gryckiewicz drogą elektroniczną  (e -mail) – obsługa zgłoszeń na pielgrzymkę
 • przekazywanie danych osobowych do firmy ubezpieczającej imprezę turystyczną – zapewnienie świadczeń KL, NNW i ubezpieczenie bagażu Podróżnych
 • przekazywanie danych osobowych do hoteli/pensjonatów w których nastąpi zakwaterowanie w czasie trwania imprezy turystycznej lub liniom lotniczym moich danych osobowych w celu rezerwacji biletów lotniczych jeśli impreza ma charakter samolotowy lub samolotowo/autokarowy – obsługa imprezy turystycznej
 • przekazywanie pracownikom Verikontravel, pilotom dane osobowe w celach związanych z organizacją i imprezy turystycznej – obsługa imprezy turystycznej
 • realizacja i rozliczenie umów sprzedaży w ramach Biura
 • obsługa transakcji sprzedaży
 • usługi księgowo -rozliczeniowe
 • archiwizacja,
 • obsługa reklamacji oraz zwrotów,
 • inne, związane z usługą oraz zapytaniami.

Które dane osobowe będą przetwarzane?

Dane przechowywane w plikach cookies (dane nawigacyjne, adres IP) oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, czyli:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. pesel
 5. adres
 6. informacja czy posiada chorobę przewlekłą (nie trzeba podawać nazwy choroby)

Dane pobierane przez pliki cookies nie zawsze będą danymi osobowymi w rozumieniu RODO.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach informacyjnych i kontaktowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), o czym zostałaś/zostałeś poinformowany przy wypełnianiu formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w celu ustalania, dochodzenia i egzekwowania roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, który objawia się tym, że Administrator musi mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.)

W celach analitycznych i statystycznych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, który objawia się tym, że Administrator po to, aby lepiej dostosować stronę do Twoich preferencji analizuje statystyki ruchu na jego stronie internetowej, opracowuje wnioski i odpowiednio reaguje na potrzeby użytkowników). Wymóg podania danych osobowych jest dobrowolny, jednakże konieczny do:

 1. W przypadku danych osobowych przechowywanych w plikach cookies zapewnienia wysokiej jakości korzystania ze strony internetowej Administratora przez zbieranie informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, udostępnienia statystyk o ruchu na stronie oraz zrozumienia, jak jest ona wykorzystywana przez internautów, co pomaga dostosować jej działanie do preferencji użytkowników. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić zapewnienie wysokiej jakości korzystania ze strony internetowej Administratora.
 2. W przypadku danych osobowych dostarczonych przeze Ciebie w formularzu kontaktowym- prawidłowego skontaktowania się z Tobą po przesłaniu formularza kontaktowego i udzielenia Tobie informacji, o które wnioskujesz. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach uniemożliwi Administratorowi kontakt z Tobą i nie otrzymasz od niego żadnej informacji. Podanie Twojego numeru telefonu nie jest konieczne do prawidłowego przesłania formularza do Administratora.

Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępnione celach informacyjnych i kontaktowych przetwarzane będą do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały przekazane, żądania usunięcia danych lub wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie czy wniesienia sprzeciwu, a w przypadku danych z plików cookies także do momentu ich wygaśnięcia.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń, Administrator może je przetwarzać przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czy Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe są wyłączone spod procesu automatycznego podejmowania decyzji, jednakże dane z plików cookies będą służyły stworzeniu anonimowych statystyk, które mogą być tworzone automatycznie przez odpowiednie narzędzia.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione prawnikom, osobom zatrudnionym na umowę o pracę o współpracę (cywilnoprawną) u Administratora, a także podmiotom dostarczającym Administratorowi usługi księgowe, informatyczne oraz programistyczne, przy czym w przypadku tych podmiotów przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które mogą zapewniać niższy poziom ochrony, niż ten zagwarantowany przez RODO oraz prawo krajowe, choć w przypadku niektórych danych gromadzonych przez pliki cookies może się zdarzyć, że te dane zostaną pobrane przez podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne dostarczające Administratorowi narzędzi do pobierania tych danych, które mogą mieć siedzibę w takim państwie trzecim.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Z uwzględnieniem ewentualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mogą ograniczyć Twoje uprawnienia co do danych osobowych, co do zasady masz prawo do:

 1. żądania od Administratora udzielenia dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W odniesieniu zaś do danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody możesz dodatkowo wycofać tą zgodę, jednakże pamiętaj, iż wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wtyczki Społecznościowe

Facebook. Administrator umieszcza na swojej stronie internetowej przycisk powiązany z serwisem Facebook. Po kliknięciu na przycisk będący ikoną serwisu Facebook użytkownik loguje się do tego serwisu bezpośrednio do fanpage Administratora, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram. Administrator umieszcza na swojej stronie internetowej przycisk powiązany z serwisem Instagram. Po kliknięciu na przycisk będący ikoną serwisu Instagram użytkownik loguje się do tego serwisu bezpośrednio do profilu Administratora, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Instagram, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pliki cookies

Administrator używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to pliki zapisywane na urządzeniach użytkowników strony, o ile zezwalają na to ustawienia przeglądarki.

Jako użytkownik, w każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies oraz usunąć ciasteczka zapisane już na Twoim urządzeniu. Administrator wykorzystuje te pliki w celu umożliwienia mu dokonania ulepszenia działania strony poprzez analizowanie statystyk ruchu na stronie.

Informacje o sposobie kontrolowania, wyłączania i usuwania plików cookies znajdziesz w zakładce pomocy swojej przeglądarki internetowej. Administrator korzysta z usługi Google Analytics.

Znajdziesz nas na:

FacebookInstagram

Kontakt

Scroll Up